ติดต่อเรา

 เวลาทำการ ช่วงเช้า 8.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 – 17.00 น.

โทรศัพท์ +673-265-3517

โทรสาร +673-265-3516

E-mail : thailabourbsb@brunet.bn,brunei@mol.mail.go.th,