สนร.บรูไนเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ไปเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทยบริษัท Greatearth จำกัด   ที่ไซต์งานก่อสร้างคอนโดมิเนียมสูง 13 ชั้น ชื่อโครงการ "118 Residence" เขต Kiulap เพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานไทย ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับแรงงานไทย และสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของนายจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโอกาสวันแรงงาน(May Day) ด้วย จากการสอบถามความต้องการและความเป็นอยู่ของแรงงานไทยซึ่งส่วนใหญ่ทำงานกับนายจ้างมานาน 10-25 ปี แรงงานไทยบอกว่าทำงานมีความสุขดี นายจ้างใจดีและให้การดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี Mr.Tan Khoon Loon นายจ้าง แจ้งว่า แรงงานไทยเป็นช่างฝีมือด้านก่อสร้างอาคาร นายจ้างชื่นชมแรงงานไทยว่ามีฝีมือดี ขยัน รับผิดชอบงาน และรักการเรียนรู้งานอื่นๆ เพิ่มเติม      ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการทำงานในต่างประเทศ นายจ้างแจ้งว่า คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถประมูลงานก่อสร้างอาคารทั้งโครงการของรัฐบาลและโครงการของเอกชนได้อีกหลายโครงการซึ่งจะมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการจะจ้างแรงงานไทยตำแหน่งช่างก่อสร้างเพิ่มอีก 50-80 คนในช่วงกลางปีนี้ อทป.แรงงาน ได้แจ้งให้แรงงานไทยทุกคนทราบถึงความห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และขอให้แรงงานไทยและนายจ้างให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ ได้มอบพัดรณรงค์ให้แรงงานไทยห่างไกลยาเสพติด พร้อมหมวกตรากระทรวงแรงงาน "รู้รักสามัคคี" ให้นายจ้างและแรงงานไทย เพื่อให้ทราบว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมให้แรงงานไทยในต่างประเทศมีความรักความสามัคคีปรองดองกันด้วย