ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจนิเทศ สนร.บรูไน วันที่ 18-19 กค.2560

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ ตังหงส์) พร้อมคณะฯ ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายวินัย ขันติวิศิษฎ์) และผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

(นายอนุชน วรินทร์เสถียร) ได้เดินทางมาตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ในโอกาสนี้ ได้นำคณะฯ

เข้าพบนายรุจ ธรรมมงคล อุปทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เพื่อรับทราบสถานการณ์และข้อเสนอแนะการบริหารแรงงานไทยในประเทศบรูไน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 โดยนายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านแรงงาน เป็นผู้บรรยายสรุปฯ นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทยที่โรงงานผลิตสวิทช์บอร์ด บริษัท PKS Sdn Bhd. ซึ่งผู้ตรวจราชการได้กล่าวนำความห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีต่อแรงงานไทยในประเทศบรูไนและให้กำลังใจในการทำงาน พร้อมทั้งตรวจสภาพการทำงานทั้งด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานไทยด้วย