การบริการตรวจสุขภาพคนไทยและแรงงานไทยในประเทศบรูไน

 สนร.บรูไนร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพคนไทยและแรงงานไทยในประเทศบรูไนระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2559