"การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน"

 เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน โดยนายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน ตามโครงการ "ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน" ณ โรงแรม The Rizqun International โดยเชิญผู้ช่วยอธิบดีกรมแรงงานบรูไนมาบรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงานเรื่อง กฎหมายแรงงานและระเบียบการอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติฉบับใหม่ รวมทั้งได้มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ "อาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙" โดยมีเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบประกาศเกียรติคุณ และนายกสมาคมคนไทยในบรูไน ประดับเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครดีเด่น