สถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศบรูไน ปี 2559

 

Executive Summary:

             แนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบรูไน ที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นในปี 2560 และในปีต่อๆ ไป รวมทั้งยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้ว สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไนเห็นว่า ประเทศบรูไนยังเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และมีแนวโน้มในการจ้างแรงงานต่างชาติที่ดี เนื่องจากกำลังแรงงานท้องถิ่นมีน้อยไม่เพียงพอ จึงมีความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติมาช่วยพัฒนาประเทศจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ตลาดแรงงานในประเทศบรูไนยังเป็นตลาดแรงงานที่มีคุณภาพเนื่องจากตำแหน่งงานเป็นตำแหน่งงานที่มีทักษะฝีมือในการทำงาน ซึ่งแรงงานไทยจะได้รับประสบการณ์จากการทำงาน อัตราค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสม นายจ้างมีอัธยาศัยดีไม่เอาเปรียบและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งดี รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบรูไนในการบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างดี ตลาดแรงงานบรูไนจึงยังเป็นจุดหมายปลายทางในการทำงานที่ยั่งยืนแห่งหนึ่งของแรงงานไทยต่อไป (โปรดดูรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่างนี้) ◊◊◊

ไฟล์แนบขนาด
thai_labour_market_in_brunei.pdf4.09 MB