ทีมงาน สนร.บรูไนและอาสาสมัครฯ ร่วมกับชุมชนคนไทยเดินพาเหรดวันชาติบรูไน

           เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นวันชาติบรูไนปีที่ ๓๓ รัฐบาลบรูไนได้จัดให้มีพิธี สวนสนามของทหารกองเกียรติยศ และเดินขบวนพาเหรดของหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ในประเทศบรูไน  ที่สนามราชพิธี Haji Sir Muda Omar Ali Saifudien ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน โดยสุลต่านแห่งบรูไนได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีสวนสนาม ในการนี้ ทีมงาน สนร.บรูไน และอาสาสมัครแรงงานไทย ได้ร่วมกับชุมชนคนไทยในบรูไน นำโดยสมาคมคนไทยในบรูไน รวมจำนวน ๗๐ คน ร่วมเดินขบวนพาเหรดในนามชุมชนคนไทยในประเทศบรูไน ในงานพิธีสวนสนามวันชาติบรูไน      

          สนร.บรูไน ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยในประเทศบรูไน อาสาสมัครแรงงาน และสมาคมคนไทยในบรูไนได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินสวนสนามงานวันชาติบรูไนทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยและแรงงานไทยในประเทศบรูไน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวบรูไน พร้อมทั้งชื่นชมความสวยงามของขบวนพาเหรดของไทยตลอดทางที่ไปสู่สนามพิธีด้วย