สนร.บรูไน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

                สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการของ สนร.บรูไน รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันด้วย มีนายกสมาคมคนไทยในบรูไน คณะกรรมการสมาคม และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๒๘ คน โดยนายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานการประชุม