การให้บริการตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทยในบรูไน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ถึง 1 สค.2560 คณะแพทย์พยาบาลของกรมการแพทย์จาก รพ.ราชวิถี รพ.สงฆ์ และ รพ.นพรัตนราชธานี ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทย อาสาสมัครแรงงาน นักศึกษาไทย คนไทยที่พำนักในบรูไน และข้าราชการเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการไทยในบรูไน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยมีทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไนโดยนายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ผู้แทนกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานในประเทศบรูไน ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คณะแพทย์และแรงงานไทยที่มาเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ปรากฎว่ามีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น 263 คน โดยบริการตรวจในพื้นที่เขต Brunei-Muara 2 แห่ง แห่งแรกที่อาคารศูนย์การค้า Wisma Jaya 2 วัน และที่สถานทูตไทยอีกครึ่งวัน โรคที่แพทย์ตรวจพบส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคทางกล้ามเนื้อและกระดูก โรคผิวหนัง โรคเบาหวาน และความเครียดจากการทำงานในต่างประเทศ เป็นต้น