Skip to main content

หน้าหลัก

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงาน

1.บทบาทหน้าที่ของสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน

1. รักษาและส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยในบรูไน การติดตามแสวงหาตลาดแรงงาน ศึกษาความต้องการทั้งด้านประเภทอาชีพ เงื่อนไขการจ้าง อัตราค่าจ้าง สภาพการจ้างและข้อบังคับตามกฎหมาย และการ 

   พิจารณารับรองเอกสารจ้างแรงงานไทยให้เกิดความเป็นธรรม

2. คุ้มครอง ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในบรูไน

3.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแรงงานและสวัสดิการสังคมของแรงงานไทยในบรูไน เช่น การตรวจเยี่ยม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ประเพณีและข้อบังคับต่างๆ  และประสานหน่วยงานราชการและเอกชนใน

    ประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน เพื่อการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานไทยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในต่างประเทศ

5. ประสานการดำเนินการและพัฒนาบทบาทและภารกิจอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน

6. ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการอพยพหรือเคลื่อนย้ายแรงงานไทยกรณีฉุกเฉินและเหตุภัยพิบัติ

2.การรักษาและส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศ

    2.1 การตรวจสอบและรับรองเอกสารการจ้างแรงงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม

         ขั้นตอนการทำงาน

       1. แนะนำนายจ้างในการเตรียมเอกสารการจ้างแรงงานไทย

      2.จัดทำชุดตัวอย่างเอกสารการจ้างแรงงานไทย

      3.จัดทำคำแนะนำขั้นตอนต่างๆ ในการเดินเรื่องเอกสารการจ้างงาน

     4. รับเอกสารการขออนุญาตจ้างแรงงานไทยจากนายจ้าง

 1. จัดทำแบบฟอร์มการรับเอกสารขออนุญาตจ้างแรงงานไทย
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/สถานที่ทำงาน
 3. ติดต่อแจ้งนายจ้างกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
 4. นัดนายจ้างเพื่อตรวจสอบสถานที่ทำงาน กรณีอัครราชทูตที่ปรึกษา เห็นควรตรวจสอบ
 5. นำเสนออัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เพื่อโปรดพิจารณา/ทราบ
 6. เตรียมเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด
 7. นายจ้างมารับเอกสารต้นฉบับส่งให้แรงงานไทยเดินเรื่องที่ประเทศไทย
 8. รวบรวมสำเนาเอกสารส่งถุงเมล์ 1 ชุด
 9. รวบรวมสำเนาเอกสารจัดเก็บไว้ที่ สนร.บรูไน 1 ชุด
 10. จัดทำหนังสือทะเบียนเอกสารการขออนุญาตจ้างแรงงานไทย สำหรับนายจ้างหรือตัวแทนเพื่อลงลายมือชื่อเมื่อรับเอกสาร

   

   2.2 คุ้มครอง ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในบรูไน

 (1) การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ร้องทุกข์ให้ได้รับความเป็นธรรม    ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. รับเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานไทย
 2. จัดทำบันทึกเรื่องร้องทุกข์
 3. ให้คำแนะนำข้อกฎหมายให้แก่แรงงานไทย
 4. ติดต่อนายจ้างให้แก้ไขปัญหา/มาเจรจาที่ สนร.บรูไน
 5. ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาของนายจ้าง
 6. นำแรงงานไทยไปร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจและกรมแรงงานบรูไน
 7. การติดตามความคืบหน้ากับกรมแรงงานบรูไน
 8. จัดทำทะเบียนการรับเรื่องร้องทุกข์

  (2)  การตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในประเทศบรูไน

        การตรวจเยี่ยม หมายถึง การตรวจสอบสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของแรงงานไทย ตามกฎหมายแรงงานประเทศบรูไนตามสัญญาจ้างงาน และเยี่ยมเยียนแรงงานเพื่อสอบถามสภาพการทำงาน

                                                      สภาพความเป็นอยู่ ปัญหาของแรงงานไทย ทั้งปัญหาการทำงานและปัญหาส่วนตัว พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสาร อันจะเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจในการทำงาน

        แรงงานไทย หมายถึงคนไทยที่มาทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในสถานประกอบการทุกประเภทกิจการในประเทศบรูไน

       สถานที่ทำงาน หมายถึงสถานที่ทำงานของลูกจ้าง (แรงงานไทย )สถานที่ตั้งของสำนักงานโครงการต่างๆ ของบริษัท

       นายจ้าง หมายถึงเจ้าของบริษัท ผู้บริหาร หรือตัวแทนเจ้าของบริษัท ผู้บริหาร ที่มีอำนาจสั่งการ มอบหมายงาน สามารถให้คุณให้โทษลูกจ้างได้


2241
TOP