Skip to main content

หน้าหลัก

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงาน

1. รักษาและส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยในบรูไน การติดตามแสวงหาตลาดแรงงาน ศึกษาความต้องการทั้งด้านประเภทอาชีพ เงื่อนไขการจ้าง อัตราค่าจ้าง สภาพการจ้างและข้อบังคับตามกฎหมาย และการพิจารณารับรองเอกสารจ้างแรงงานไทยให้เกิดความเป็นธรรม

2. คุ้มครอง ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในบรูไน

3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแรงงานและสวัสดิการสังคมของแรงงานไทยในบรูไน เช่น การตรวจเยี่ยม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ประเพณีและข้อบังคับต่างๆ  และประสานหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน เพื่อการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานไทยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในต่างประเทศ

5. ประสานการดำเนินการและพัฒนาบทบาทและภารกิจอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน

6. ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการอพยพหรือเคลื่อนย้ายแรงงานไทยกรณีฉุกเฉินและเหตุภัยพิบัติ


535
TOP