Skip to main content

หน้าหลัก

รัฐบาลบรูไน จะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่สาม ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นกลุ่มแรก

TOP