Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.บรูไนจัดโครงการ “สร้างอาชีพเพิ่มรายได้”

เมื่อวันที่ 7- 8 พฤษภาคม 2559 สนร.บรูไน จัดโครงการ “สร้างอาชีพเพิ่มรายได้” ให้แรงงานไทยและ อสร.ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเชิญครูฝึกอาชีพจากเมืองไทยมาสาธิตการฝึกอาชีพอิสระที่ สนร. มีท่าน ออท.และภริยาให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพที่นำมาสาธิตเป็นวิชาที่ฝึกได้ง่ายๆ เป็นเร็ว ใช้วัสดุในท้องที่ได้ หรือหากต้องนำเข้าจากประเทศไทยก็จะเป็นวัสดุที่เบาและจัดส่งง่าย ด้านการตลาดในบรูไนผู้รับการฝึกสามารถทำส่งร้านไทยหรือรวมๆ กันส่งขายตามงาน Expo ที่มีจัดอยู่เป็นประจำทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอาชีพเสริมได้


106
TOP