Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.บรูไน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้จัดการประชุมอาสาสมัครแรงงานในประเทศบรูไน ณ Brunei river cruise โดยมีอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน เข้าร่วมประชุม 40 คน ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครแรงงานไทย” ของ สนร.บรูไน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครแรงงาน ได้มีความรู้ มีทักษะด้านแรงงานเพิ่มขึ้นและเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแรงงาน ให้สามารถช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมดังกล่าว สนร.บรูไน ได้บรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงาน เกี่ยวกับนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 การขยายตลาดแรงงาน แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการขออนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติในประเทศบรูไน และการเตรียมการจัดฝึกอาชีพให้แก่แรงงานไทยในบรูไน เป็นต้น ในการประชุมดังกล่าว อาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทำให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แรงงานไทยในประเทศบรูไนได้เป็นอย่างดี

0

 


245
TOP