Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท Araco Sdn Bhd ประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรม Anggerek Desa, เขต Berakas มีแรงงานไทย จำนวน 4 คน

2. บริษัท SMY Mohamad Yasin ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมเบา Anggerek Desa, เขต Berakas มีแรงงานไทย จำนวน 2 คน

3.  ร้าน Seri Meradun Restaurant ประกอบกิจการ ร้านอาหารไทย ตั้งอยู่ที่ย่าน Gadong มีแรงงานไทย จำนวน 12 คน

4. ร้าน Sawasdee Spa & Slimming (Hong Hong Salon) ประกอบกิจการ นวดแผนโบราณ ตั้งอยู่ที่ย่าน Gadong มีแรงงานไทย จำนวน 1 คน

จากการตรวจเยี่ยมพูดคุยกับนายจ้างเพื่อรักษาและขยายตลาดแรงงาน พบว่านายจ้างพอใจการทำงานของแรงงานไทย เนื่องจากมีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานเป็นอย่างดี และส่วนใหญ่มีอายุงานนานหลายปี นายจ้างได้ดูแลให้เงินเดือนและสวัสดิการที่ดีซึ่งลูกจ้างก็พอใจในการทำงานกับนายจ้าง โดยเฉพาะลูกจ้างที่อยู่ในร้านอาหาร จำนวน 12 คน พบว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี นายจ้างจัดที่พักและจัดอาหารให้อย่างพอเพียง รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้อย่างครบถ้วน สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน จึงได้ให้คำแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่แรงงานไทยทั้งด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านประกันสังคมและด้านความปลอดภัยในการทำงานและได้มอบยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้และแจ้งแก่แรงงานไทยทุกคนว่า หากต้องการคำปรึกษาในด้านต่างๆ ก็สามารถติดต่อสำนักงานแรงงานไทยในประเทศบรูไนได้เสมอ


500
TOP