Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไนช่วยเหลือส่งศพแรงงานไทยกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ช่วยเหลือส่งศพนายอาทิตย์ ไหมทอง อายุ ๒๙ ปี ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดขอนแก่น กลับประเทศไทยโดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI 519 นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับจากประเทศบรูไน

นายอาทิตย์ฯ ทำงานตำแหน่งช่างแอร์ ของบริษัท HSE Engineering Sdn Bhd ประกอบกิจการวางระบบไฟฟ้าและแอร์ ได้เสียชีวิตอยู่ในห้องพักที่ไซต์งานของบริษัทที่เขต Temburong ประเทศบรูไนในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จากน้ำท่วมปอดฉับพลัน และสำลักสิ่งที่อยู่กระเพาะ


407
TOP