Skip to main content

หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2531


470
TOP