Skip to main content

หน้าหลัก

ภาษา

        ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการรองลงมาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน


1862
TOP