Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.บรูไน ประชุมอาสาสมัครแรงงาน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 สนร.บรูไนได้จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานในประเทศบรูไน โดยนายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับทิศทางทางเศรษฐกิจของประเทศบรูไนที่เริ่มฟื้นตัวในปีนี้ ซึ่งจะมีผลต่อแนวโน้มการจ้างแรงงานไทยในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานฯ และของอาสาสมัครแรงงาน ที่มีจิตอาสาร่วมช่วยเหลือแรงงานไทยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 


420
TOP