Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.บรูไน เฝ้าระวังปัญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ร้านอาหารพยัพไทยฟู้ด โดยมีอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครแรงงาน ได้พัฒนาความรู้ให้กับสถานการณ์แรงงานในด้านต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแรงงาน ให้สามารถช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมดังกล่าว สนร.บรูไน ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายเน้นหนักประจำปี 2563 ของกระทรวงแรงงาน แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการขออนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติในประเทศบรูไน และให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส การป้องกันเบื้องต้นเพื่อไม่ให้ติดเชื้อ เป็นต้น เพื่อให้อาสาสมัครแรงงาน สามารถเผยแพร่ความรู้ และให้คำแนะนำแก่แรงงานไทยในประเทศบรูไน ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ปัจจุบันประเทศบรูไน ได้มีมาตรการในการป้องกัน โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหรือบุคคลใดก็ตามที่ถือหนังสือเดินทางที่สามารถเข้าออกมณฑลหูเป่ยในประเทศจีนได้ ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศบรูไน หรือผู้ที่เคยเข้าไปในมณฑหูเป่ยในระยะเวลา 14 วันก่อนเดินทางมาประเทศบรูไน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศบรูไน รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในประเทศบรูไน ให้ระงับการเดินทางไปประเทศจีน เป็นต้น และปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศบรูไน ซึ่งสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน จะได้ออกตรวจเยี่ยมแรงงานและนำหน้ากากอนามัยไปแจกให้แรงงานไทยในประเทศบรูไนต่อไป


135
TOP