Skip to main content

หน้าหลัก

Download

คำขอสมัคร อสร.

คำร้องทุกข์ Appeal

แบบฟอร์ม ยื่นการจ้างงาน Application for “DIRECT HIRING”

Flow การขอตำแหน่งงาน มาทำงานในประเทศบรูไน

สถานการณ์และการบริหารแรงงานในประเทศบรูไน พ.ศ. 2552-2553

TOP