Skip to main content

หน้าหลัก

เยี่ยมชุมชนคนไทย ในเขต เซเรีย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  2565  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน  เยี่ยมชุมชนคนไทย ที่อาศัยอยู่ในเขตเซเรีย ซึ่งมีครอบครัว และทำงานอยู่ในเซเรีย  ซึ่งเป็นเมืองทำอุตสาหกรรมปิโตเคมี โรงกลั่นน้ำมัน เป็นหลัก ทาง สนร.บรูไน ได้เชิญเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเป็นเครือข่ายในการประสานงานและแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ และเป็นเครือข่ายของ สนร.บรูไนต่อไป  ซึ่งเขตเซเรีย มีแรงงานไทยมาทำงาน ด้านงานช่างเชื่อม งานช่างประกอบ ช่างซ่อมบำรุง  รวมถึงเข้าไปทำงานที่แท่นขุนเจาะน้ำมัน ทั้งนี้  สนร.บรูไน ได้สอบถามความเป็นอยู่ซึ่งคนไทยที่นี้มีสุขภาพแข็งแรง และกำชับให้ปฏิบัติติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป


6
TOP